กรงนก

ประวัติความเป็นมา

การทำกรงนกถือเป็นภูมิปัญญาที่ชุมชนหนองทรายหมู่ที่10 ตำบลคลองแห ได้มีการริเริ่มทำกรงนก และรวมกลุ่มในการทำกรงนกขึ้นมา โดยในตอนแรกๆมีการทำกันเพียงไม่กี่ครัวเรือนเท่านั้น การทำเริ่มแรกเป็นการทำเพื่อใช้เลี้ยงนก ภายใน ครัวเรือน โดยเริ่มทำครั้งแรกเมื่อ 40 ปีที่แล้วผู้บุกเบิกการทำกรงนกเป็นคนแรก คือ คนน้ำน้อยเดิมชื่อ หอมเป็นคนไทยพุทธต่อมาเป็นคนมุสลิม และย้ายมาอยู่ที่ หมู่ที่ 10 ตำบลคลองแหชาวบ้านในหมู่บ้านจึงเรียกว่า เจ๊ะหอม และมีการพัฒนาภูมิปัญญากรงนกของชุมชนหนองทรายหมู่ที่10 แบ่งได้3 ยุค ดั้งนี้

ยุคที่1 ปี พ.ศ. 2510 เป็นช่วงที่เทคโนโลยียังไม่เจริญก้าวหน้าจึงต้องใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการเจาะรูกรงนก คือการนำก้านร่มเสียบกับไม้ผัดลนไฟผัดกับมือเพื่อเจาะรู จะต้องทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ ซึ่งใช้เวลานานมากในการทำเนื่องจากไม่มีเครื่องมือทุ่นแรง

ยุคที่2 ปีพ.ศ. 2520 ยุคนี้เริ่มมีเครื่องมือทุ่นแรงบ้างแล้ว คือมีการใช้สว่านมือหมุนเพื่อเจาะรู

ยุคที่3 เป็นยุคปัจจุบัน ผู้ใหญ่บ้านหมัด ณ ชุมชนหนองทราย เริ่มเห็นและนำเครื่องเจาะรูมาใช้กันอย่างแพร่หลายในหมู่บ้าน

ปัจจุบันนี้มีการทำกรงนกกันมาก เพราะมีลูกค้ามารับกรงนกถึงที่บ้าน โดยลูกค้าจะโทรมาสั่งว่าต้องการขนาดและรูปแบบใด เมื่อครบกำหนดก็จะมารับสินค้า บางครั้งก็จะสั่งสินค้าเพิ่มในวันที่มารับสินค้าว่างวดต่อไป ต้องการสินค้าแบบไหน และเมื่อพ่อค้าคนกลางเริ่มให้ทำ และส่งสินค้าให้ลองไปขายดู พอเริ่มขายได้ตลาดยอมรับก็เลยทำเป็นอาชีพปัจจุบันคนในชุมชนบ้านหนองทรายเกือบ 90% ทำกรงนกเป็นอาชีพหลัก

อุปกรณ์

1. ไม้ไผ่

2. หวาย

3. ลวด

4. กิ่งไม้สำหรับนกเกาะ

5. แชล็ค

ขั้นตอนการผลิต

1. ขดหวาย ม้วนไว้ประมาณ 2-3 วัน

2. ขดตัดตามขนาดที่ต้องการ

3. ใช้สว่าน เครื่องเจาะ เจาะรูที่ขดหวาย

4. นำไม้ไผ่มาเหลาเป็นซี่

5. ใช้ซี่ไม้ไผ่ใส่ในรูขดหวาย บน-ล่าง

6. นำหัวกรงที่ทำไว้ใส่ตรงจุดหัวกรง

7. ลงวานิต แชล็ค ทาไม้

8. ตกแต่งใส่ที่สำหรับนกเกาะ

9. อาจตกแต่งเป็นรูปแบบอื่น ๆ ตามที่ต้องการ