เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ

ความเป็นมาแห่งเครื่องปั้นดินเผา

      เครื่องปั้นดินเผามีความสัมพันธ์กับมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณ มนุษย์มีความสามารถในการผลิตภาชนะรูปทรงต่าง ๆ ด้วยการปั้นขึ้นรูปจากดินเหนียวแล้วนำไปเผาไฟช่วยให้เกิดความแข็งแรงทนทานและรู้จักนำมาใช้ประโยชน์ ชาวไทย เชื้อสายมอญ แห่งหมู่บ้านมอญ มีการสืบทอดภูมิปัญญาการสร้างเครื่องปั้นดินเผา มาจากบรรพบุรุษชาวมอญ ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากชาวจีนสมัยโบราณที่มีชื่อเสียงมานานในปัจจุบันชาวบ้านมอญยังคงยึดอาชีพในการทำเครื่องปั้นดินเผาหลายครอบครัวโดยมีการประยุกต์รูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย และมีการพัฒนาสีสันลวดลาย สวยงามทันสมัย น่าใช้ยิ่งขึ้น แต่ยังสามารถรักษาธรรมเนียมปฏิบัติตามความเชื่อของบรรพบุรุษที่เกี่ยวพันกับการทำงานของช่างปั้น ซึ่งมีอิทธิพลต่อผลงานและจิตใจของผู้ปั้น เช่น “การบวงสรวงแม่ย่านางเตา” เป็นประจำทุกปี

      เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ เป็นภูมิปัญญาที่มีมรดกตกทอดมากกว่า  200 ปี เป็นชุมชนชาวมอญที่ได้อพยพมาจากอำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทรัพยากรดินที่ชุมชนบ้านมอญได้มาตั้งถิ่นฐานมีจำนวนมากที่จะประกอบอาชีพการทำเครื่องปั้นดินเผาได้ จึงได้สืบทอดการทำเครื่องปั้นดินเผาจนเป็นภูมิปัญญาการทำเครื่องปั้นดินเผาได้ จึงได้สืบทอดจนเป็นหมู่บ้านภูมิปัญญาการทำเครื่องปั้นดินเผาจนถึงปัจจุบัน มีการจัดเป็นศูนย์สาธิตด้านกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดของชุมชนด้านภูมิปัญญาการทำเครื่องปั้นดินเผา เพื่อเยาวชนรุ่นหลังและผู้มาเยี่ยมชม

จุดเด่น

-  มีจุดเด่นที่น่าสนใจ เป็นหมู่บ้านภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผา เป็นวิถีชีวิตชุมชนบ้านมอญจัดตั้งศูนย์ศึกษาเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผา (พิพิธภัณฑ์) ศูนย์จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผามีโรงงานทำผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ของผู้ประกอบการ จำนวน 55 แห่ง ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้านอยู่บริเวณริมถนนไปมาสะดวก

-  มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมวิถีชีวิตการทำเครื่องปั้นดินเผา

-  มีความปลอดภัย สะดวก อยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง

-  เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ได้แก่วัดบ้านแก่ง วัดเขาดิน รีสอร์ท เรือนร่มไม้ อำเภอ.เก้าเลี้ยว ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรหาดเสลา ต้นน้ำเจ้าพระยา บึงบอระเพ็ดตลาดน้ำวัดบางประมุง อำเภอโกรกพระ

ที่ตั้ง
หมู่บ้านมอญ ตั้งที่อยู่ หมู่ 1 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในเขตอำเภอเมืองห่างจากตัวเมืองนครสวรรค์ ประมาณ16 กิโลเมตร ติดกับอำเภอเก้าเลี้ยวและ มีแม่น้ำไหลผ่านที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำปิง

 จากคำบอกเล่าของบรรพบุรุษ เมื่อก่อนตำบลนี้มีชื่อเรียกว่า “บ้านแก่ง” เนื่องจากคนในบริเวณนี้มีความสามารถในการต่อสู้มาก เลยได้รับการกล่าวขานว่าบ้านเก่ง และได้เปลี่ยนเป็น “บ้านแก่ง” เมื่อประมาณ60 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากแต่ก่อน มีประชากรประมาณ 211 หลังคาเรือน และมีประกอบอาชีพเครื่องปั้นดินเผาเป็นอาชีพหลัก มีทรัพยากรดินสำคัญที่เอื้อต่องานปั้นอยู่บริเวณบึงเขาดินอีกด้วย